Sexa socio de Ourensividad

Dende a Xunta Directiva queremos invitarte a ser socio de Ourensividad, para iso é importante que cubras e nos envíes o seguinte formulario que se adxunta cos teus datos.

Ourensividad recolle os seus datos persoais e estes serán utilizados coa finalidade de poder proporcionar asistencia, información e servizos como membro.

Cumplimenta y envía:


  Estado de socio:

  Poderán pertencer á Asociación:

  a) Aquelas persoas con capacidade de obrar que teñan interese no desenvolvemento dos fins da Asociación.

  b) Persoas maiores de idade que estean en pleno uso dos dereitos civís e non estean suxeitas ás causas de incompatibilidade establecidas na lexislación vixente.

  Dereitos dos socios:

  a) Participar en todas as actividades que organice a Asociación en cumprimento dos seus fins.

  b) Gozar de todas as vantaxes e beneficios que poida obter a Asociación.

  c) Asistir ás Asembleas e demais actos que se organicen.

  d) Participar nas Asembleas con voz.

  e) Recibir información sobre os acordos adoptados polos órganos da Asociación.

  f) Facer suxestións aos membros da Xunta Directiva para o mellor cumprimento dos fins da Asociación.

  Actividades ás que teñen acceso os membros:

  a) Andinos.

  b) Actividades físicas ao aire libre.

  c) Obradoiros.

  d) Envío de artigos de opinión sobre actividades físicas, nutrición e lonxevidade.

  e) Envío de artigos científicos sobre actividades físicas, nutrición e lonxevidade.

  f) Remitirase a información de interese.

  g) Visitas guiadas a algunhas DOP e IGP ou selos de calidade que temos na provincia de Ourense e que traballan con Ourensividad.

  h) Información oportuna das actividades da Asociación.

  Obrigas dos socios:

  a) Cumprir os Estatutos e os acordos vixentes das Asembleas e da Xunta Directiva.

  b) Cumprir, se é o caso, as obrigas inherentes ao cargo que desempeñen.

  c) Prestar a colaboración necesaria para o funcionamento da Asociación.