Sexa socio de Ourensividad

Dende a Xunta Directiva queremos invitarte a ser socio de Ourensividad, para iso é importante que cubras e nos envíes o seguinte formulario que se adxunta cos teus datos.

Ourensividad recolle os seus datos persoais e estes serán utilizados coa finalidade de poder proporcionar asistencia, información e servizos como membro.

Cumplimenta y envía:

  Estado de socio:

  Poderán pertencer á Asociación:

  a) Aquelas persoas con capacidade de obrar que teñan interese no desenvolvemento dos fins da Asociación.

  b) Persoas maiores de idade que estean en pleno uso dos dereitos civís e non estean suxeitas ás causas de incompatibilidade establecidas na lexislación vixente.

  Dereitos dos socios:

  a) Participar en todas as actividades que organice a Asociación en cumprimento dos seus fins.

  b) Gozar de todas as vantaxes e beneficios que poida obter a Asociación.

  c) Asistir ás Asembleas e demais actos que se organicen.

  d) Participar nas Asembleas con voz.

  e) Recibir información sobre os acordos adoptados polos órganos da Asociación.

  f) Facer suxestións aos membros da Xunta Directiva para o mellor cumprimento dos fins da Asociación.

  Actividades ás que teñen acceso os membros:

  a) Andinos.

  b) Actividades físicas ao aire libre.

  c) Obradoiros.

  d) Envío de artigos de opinión sobre actividades físicas, nutrición e lonxevidade.

  e) Envío de artigos científicos sobre actividades físicas, nutrición e lonxevidade.

  f) Remitirase a información de interese.

  g) Visitas guiadas a algunhas DOP e IGP ou selos de calidade que temos na provincia de Ourense e que traballan con Ourensividad.

  h) Información oportuna das actividades da Asociación.

  Obrigas dos socios:

  a) Cumprir os Estatutos e os acordos vixentes das Asembleas e da Xunta Directiva.

  b) Cumprir, se é o caso, as obrigas inherentes ao cargo que desempeñen.

  c) Prestar a colaboración necesaria para o funcionamento da Asociación.

  Al aceptar las cookies acepta voluntariamente el tratamiento de sus datos. Esto también incluye, por un tiempo limitado, su consentimiento de acuerdo con el Artículo 49 (1) (a) GDPR para el procesamiento de datos fuera del EEE, por ejemplo, en los EE. UU. En estos países, a pesar de una cuidadosa selección y obligación de los proveedores de servicios, no se puede garantizar el alto nivel europeo de protección de datos. Si los datos se transfieren a los EE. UU., existe, por ejemplo, el riesgo de que las autoridades de los EE. UU. procesen estos datos con fines de control y supervisión sin que estén disponibles recursos legales efectivos o sin que se puedan hacer valer todos los derechos del interesado. Puede revocar su consentimiento en cualquier momento.     Más información
  Privacidad